Menu +

ฐานความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์

1.ข้อมูลด้านการผลิต : เนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และปริมาณการผลิต

Download ข้อมูล  

 

2.ข้อมูลด้านการตลาด : ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก

Download ข้อมูล

 

3.สถานการณ์ปัจจุบัน

Download ข้อมูล