ผลงานวิจัยเผยแพร่

ผลงานวิจัยเผยแพร่

1.การเตรียมความพร้อมเมล็ดพันธุ์เพื่อความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม Seed priming for unfavorable condition tolerance :  จุฑามาส ฟักทองพรรณ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

2.การตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 โดยเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSRs Genetic Purity Testing of Hybrid Sweet Corn Chai Nat 2 by SSRs Markers : ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

3.Evaluation of antifungal activity of essential Oils against aflatoxigenic Aspergillus flavus and their allelopathic activity from fumigation to protect maize seeds during storage : Supalak Sattayasamitsathit ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

1.อิทธิพลของความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีต่อความงอกในไร่ : ศิรากานต์  ขยันการ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่

2.การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสภาวะแห้งแล้ง : กันทิมา  ทองศรี ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 

3.ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ภายในสภาวะอุณหภูมิต่ำ : กันทิมา  ทองศรี ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 

4.ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลืองฝักสดสาเหตุจากเชื้อ Colletotrichum truncatum : สุมนา จำปา ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ 

5.ผลของสูตรผลิตภัณฑ์กานพลูต่อการควบคุมโรคเมล็ดสีม่วงที่เกิดจากเชื้อรา Cercospora kikuchii : สุมนา จำปา ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่

6.การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคเมล็ดสีม่วงในถั่วเหลือง : วราลักษณ์ บุญมาชัย ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่

7.ผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในระบบการปลูกถั่วเหลืองหลังนาต่ออัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวในดินร่วนปนทราย จังหวัดเชียงใหม่ : อมรรัตน์ ใจยะเสน ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่

8.ผลของความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ต่อความงอกในสภาพไร่ และผลผลิตภายหลังการเพาะปลูกในสภาพดินอิ่มตัว : ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก  

9.Ethephon Effect on Peanut Seed Dormancy Release : ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

10.ผลการใช้สารจิบเบอเรลลินและบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อการสร้างปมไรโซเบียม การเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสายพันธุ์ก้าวหน้าที่ปลูกในฤดูแล้งหลังนา : กันทิมา ทองศรี ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

11.Effects of Brassinosteroids and Gibberellin on Water Uptake and Performance on Soya Bean Seeds under Different Temperatures : กันทิมา ทองศรี ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

12.Effects of Brassinosteroids and Gibberellin on Germination, Seedling Growth and Enzyme Activities of Soybean Seed at Different Vigor Levels under Low Temperature : กันทิมา ทองศรี ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

13.ผลการใช้เครื่องปลิดฝักถั่วลิสงระบบป้อนอัตโนมัติต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ : ศฬิษา พิทักษ์ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

14.ศึกษาอัตราปุ๋ยหมักที่เหมาะสมในระบบอินทรีย์ต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 : ธนพันธ์ พงษ์ไทย ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี

15.ผลของวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเครื่องเกี่ยวนวดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ของเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จังหวัดอุดรธานี : วิมลรัตน์  ดำขำ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

การตรวจสอบคุณภาพและโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์

1.การตรวจสอบชนิดและปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแหล่งปลูกที่สำคัญ : สุมานา จำปา ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่

2.การตรวจสอบเชื่อรา Fusarium moniliforme Sheld ปนเปื้อนในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยเทคนิคพีซีอาร์ โดยใช้ยีนที่จำเพาะต่อการผลิตสารพิษฟูโมนิซิน : ศุภลักษ์  สัตยสมิทสถิต ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 

3.การศึกษาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายเตตราโซเลียมในการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง : นิภาภรณ์  พรรณรา ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ 

4.คุณภาพเมล็ดพันธุ์และความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพ : ชนันทวัฒน์  ศุภสุทธิรางกูล ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่  

5.ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิดต่อการป้องกันกำจัดเชื้อรา Cephalosporium acremonium ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : สุมานา จำปาศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่  

การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์

1.ผลของกรดจิบเบอเรลลิกที่มีผลต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะละกอ : จุฑามาส  ฟักทองพรรณ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

2.ผลของการไพรมิ่งด้วยกรดซาลิไซลิกต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้สภาวะเครียดจากอุณภูมิ : ภภัสสร  วัฒนกุลภาคินศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

3.ผลการพอกเมล็ดพันธุ์พิทูเนียด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์และอายุการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้า : จุฑามาส ฟักทองพรรณ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

1.ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยว และภาชนะบรรจุที่เหมาะสม ต่อองค์ประกอบผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด : วราลักษณ์ บุญมาชัย

2.ผลของภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแบบกะเทาะเปลือกต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในสภาพการเก็บรักษา : เปรมจิตต์  ถิ่นคำ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

เปรมจิตต์ โปสเตอร์ บทความ