ติดต่อเรา

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ที่ตั้ง: เลขที่ 50 กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  : 0-2940-7129

กลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต  : 02-940-6841

กลุ่มวิชาการ  : 02-940-6308

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์  : 02-561-4784

Fax: 0-2940-5492

E-mail: seeddoa2567@gmail.com

Facebook :กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

https://www.facebook.com/ThailandSeedDOA