คลังผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยเผยแพร่

1.การเตรียมความพร้อมเมล็ดพันธุ์เพื่อความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม Seed priming for unfavorable condition tolerance :  จุฑามาส ฟักทองพรรณ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

2.การตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 โดยเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSRs Genetic Purity Testing of Hybrid Sweet Corn Chai Nat 2 by SSRs Markers : ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

3.Evaluation of antifungal activity of essential Oils against aflatoxigenic Aspergillus flavus and their allelopathic activity from fumigation to protect maize seeds during storage : Supalak Sattayasamitsathit ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

1.อิทธิพลของความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีต่อความงอกในไร่ : ศิรากานต์  ขยันการ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่

2.การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสภาวะแห้งแล้ง : กันทิมา  ทองศรี ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 

3.ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ภายในสภาวะอุณหภูมิต่ำ : กันทิมา  ทองศรี ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

การตรวจสอบคุณภาพและโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์

1.การตรวจสอบชนิดและปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแหล่งปลูกที่สำคัญ : สุมานา จำปา ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่

2.การตรวจสอบเชื่อรา Fusarium moniliforme Sheld ปนเปื้อนในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยเทคนิคพีซีอาร์ โดยใช้ยีนที่จำเพาะต่อการผลิตสารพิษฟูโมนิซิน : ศุภลักษ์  สัตยสมิทสถิต ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

3.การศึกษาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายเตตราโซเลียมในการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง : นิภาภรณ์  พรรณรา ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่

4.คุณภาพเมล็ดพันธุ์และความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพ : ชนันทวัฒน์  ศุภสุทธิรางกูล ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่

5.ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิดต่อการป้องกันกำจัดเชื้อรา Cephalosporium acremonium ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : สุมานา จำปา ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่

การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์

1.ผลของกรดจิบเบอเรลลิกที่มีผลต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะละกอ : จุฑามาส  ฟักทองพรรณ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

2.ผลของการไพรมิ่งด้วยกรดซาลิไซลิกต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้สภาวะเครียดจากอุณภูมิ : ภภัสสร  วัฒนกุลภาคิน ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก