ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)

226 ณัฐปภาวินญ์ จันทร์ลา
นางสาวณัฐปภาวินญ์ จันทร์ลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
956 ปวีณา เที่ยงแท้
นางสาวปวีณา เที่ยงแท้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
959 บุณฑริกา โพชฌงค์เดช
นางสาวบຸ‏ณฑ‎ริกา โพ‎ชฌงค໌์เ‎ดช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
968 กันธิมา แสงงาม
นางสาวกันธิมา แสงงาม
เจ้าพนักงานธุรการ
970 เสาวลักษณ์ ห่อทอง
นางเสาวลักษณ์ ห่อทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช่วยราชการ
974 ณิชนันท์ พงศ์วนัชพร
นางสาวณิชนันท์ พงศ์วนัชพร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
975 สัมฤทธิ์ กองโคตร
นายสัมฤทธิ์ กองโคตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
988 วัชรสิทธิ์ สายธนู
นายวัชรสิทธิ์ สายธนู
พนักงานประจำสำนักงาน
989 ชนัฐธร แกล้วกล้า
นายชนัฐธร แกล้วกล้า
พนักงานประจำสำนักงาน