Menu +

ข้อมูลบริการ

1.คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต รูปเล่มสมบูรณ์

2.ขั้นตอนการดำเนินงานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

3.ขั้นตอนการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี