กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช (กตม.)

2311 ปิยรัตน์ รุจิณรงค์
นางสาวปิยรัตน์ รุจิณรงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช
739 อภาพร โพธิยอด
นางสาวอภาพร โพธิยอด
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
587 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข
นางสาวเสาวลักษณ์ บันเทิงสุข
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
744 จิระวีณ์ ไกรสินบุรศักดิ์
นางสาวจิระวีณ์ ไกรสินบุรศักดิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
587 สุภัทรฌาฆ์ ชิดนอก
นางสุภัทรฌาฆ์ ชิดนอก
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔
1022 อรวรรณ หุ่นทอง
นางสาวอรวรรณ หุ่นทอง
นักวิชาการเกษตร
1023 กุญลณี จิตต์เอื้อ
นางสาวกุญลณี จิตต์เอื้อ
นักวิชาการเกษตร
1024 ประภัสสร บุญงาม
นางสาวประภัสสร บุญงาม
นักวิชาการเกษตร
1025 ปาริฉัตร เพ่งผล
นางสาวปาริฉัตร เพ่งผล
นักวิชาการเกษตร