ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้บริหาร

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 

            ชื่อ – สกุล  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

                                 .

                                   1.นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา                ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2559 – 1 ธ.ค. 2560

 

                                      .

                                   2. นายจำลอง กกรัมย์                ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 29 ธ.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561

 

                                 .

                                 3. นายจิระ สุวรรณประเสริฐ          ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2561-31 มี.ค2562

 

                    .   

                              4. นางสาวฉันทนา คงนคร            ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 7 มิ.ย. 2562 – 24 ก.พ. 2564

                         

                             5. นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2564 จนถึง 12 มกราคม 2565

                         

                             6. นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ตั้งแต่ 13 มกราคม 2565 จนถึง ปัจจุบัน