ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีสิ้นสุด ชื่อ-นามสกุล สังกัด ชนิดพืช ด้าน Full Paper
1 การศึกษาระยะระหว่างแถวและจำนวนประชากรที่เหมาะสมสำหรับปรับใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดในเขตจังหวัดลพบุรี 2560 นายอานนท์  มลิพันธ์ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ถั่วเหลืองฝักสด การผลิต Download
2 พันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดเขตจังหวัดปทุมธานี 2560 นางชญาดา  ดวงวิเชียร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ถั่วเหลืองฝักสด การผลิต Download
3 ผลของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่ 2560 นายสุริยนต์  ดีดเหล็ก
นางสาวพรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ถั่วเหลือง การผลิต Download
4 เทคโนโลยีการผลิตและการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและโรคที่ติด มากับเมล็ดในแหล่งผลิตเขตภาคเหนือตอนบน 2560 นางสาวละอองดาว  แสงหล้า ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ถั่วเหลือง การผลิต Download
5 ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 84-1 2560 นายชูชาติ  บุญศักดิ์ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ข้าวโพดข้าวเหนียว การเก็บเกี่ยว Download
6 ศึกษาพัฒนาการการสุกแก่ของเมล็ดงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 และงาดำพันธุ์อุบลราชธานี 3 2560 นางศิริรัตน์  กริชจนรัช ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี งา การเก็บเกี่ยว Download
7 ศึกษาการทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ด้วยการแช่น้ำร้อนและเอทีฟอน 2560 นางสาวเตือนจิตร เพ็ชรรุณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ปาล์มน้ำมัน ยกระดับคุณภาพ Download
8 รูปแบบโรงตากลดความชื้นเมล็ดพันธุ์พลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมสำหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 2560 นางสาวสุพรรณณี เป็งคำ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ถั่วเหลือง การเก็บรักษา Download
9 การใช้ก๊าซโอโซนในการกำจัดด้วงถั่วเหลือง (Callosobruchus chinensis Linnaeus) ในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 2560 นายศิวกร เกียรติมณีรัตน์ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ถั่วเหลือง การเก็บรักษา Download
10 การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมกำจัดด้วงถั่วเหลืองที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 2560 นางสาวปัทมพร วาสนาเจริญ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ถั่วเหลือง การเก็บรักษา Download
11 การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นครสวรรค์ 3 2560 นางสาวสุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย ศูนย์วิจัยพืชนครสวรรค์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเก็บรักษา Download
12 ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างและแมลงศัตรูต่อคุณภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 2560 นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ข้าวโพดหวาน ยกระดับคุณภาพ Download
13 การพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวโดยการวัดค่าการนำไฟฟ้า 2560 นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ถั่วเหลือง ตรวจสอบคุณภาพ Download
14 การคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อรา Fusarium moniliforme ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2561 นางสาวสุมนา  จำปา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ข้าวโพด การเก็บรักษา Download
15 การจำแนกพันธุ์มันขี้หนูโดยเครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ 2561 นางสาวศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก มันขี้หนู อื่นๆ Download
16 การเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นมันขี้หนู 2561 นางสาวฉันทนา คงนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ มันขี้หนู อื่นๆ Download
17 การเปรียบเทียบมาตรฐานสายพันธุ์ถั่วหรั่งชุดปี 51-52 2561 นางสาวฉันทนา คงนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ถั่วหรั่ง อื่นๆ Download
18 การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อการตรวจสอบเชื้อรา Fusarium sporotrichiodes, Fusarium moniliforme และ Cephalosporium acremonium ที่ปนเปื้อนในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดส่งออก 2561 นางสาวศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ข้าวโพด การเก็บรักษา Download
19 การศึกษาระดับความเข้มข้นและระยะเวลาในการแช่สารละลายเตตราโซเลียมสำหรับประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 2561 นางสาวสุมนา  จำปา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ถั่วลิสง ตรวจสอบคุณภาพ Download
20 การศึกษาวิธีการเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับถั่วหรั่งพันธุ์อายุสั้น 2561 นางสาวฉันทนา คงนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ถั่วหรั่ง การผลิต Download
21 ผลของความแตกร้าวต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 2561 นางสาวภภัสสร วัฒนกุลภาคิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ถั่วเหลือง ตรวจสอบคุณภาพ Download
22 ประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในชุดดินที่สำคัญ 2561 นางสาวกันทิมา ทองศรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ถั่วเหลือง การผลิต Download
23 การศึกษาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายเตตราโซเลียมในการประเมินความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 2561 นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ถั่วเหลือง ตรวจสอบคุณภาพ Download
24 ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้สภาวะแห้งแล้ง 2562 นางสาวกัณทิมา  ทองศรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ถั่วเหลือง การผลิต Download
25 ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวภายใต้สภาวะแห้งแล้ง 2562 นางสาวกัณทิมา  ทองศรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ถั่วเขียว การผลิต Download
26 ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิดต่อการป้องกันกำจัดเชื้อรา Cephalosporium acremonium ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2562 นางสาวสุมนา  จำปา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ข้าวโพด ตรวจสอบคุณภาพ Download
27 ประสิทธิภาพสารคลุกเมล็ดป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ที่มีผลต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2562 นางสาวกัณทิมา  ทองศรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ข้าวโพด การเก็บรักษา Download
28 การศึกษาวิธีการใช้ความร้อนทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 2562 นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ถั่วลิสง ตรวจสอบคุณภาพ Download
29 การศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์กาแฟในห้องปฏิบัติการ 2562 นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ กาแฟ ตรวจสอบคุณภาพ Download
30 การตรวจสอบเชื้อ Pospiviroid ในเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการนำเข้า-ส่งออกด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล 2562 นางสาวศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก พืชผัก การเก็บรักษา Download
31 การศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการประเมินอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 2562 นางสาวศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ข้าวโพด ตรวจสอบคุณภาพ Download
32 ประสิทธิภาพของเชื้อแอคติโนมัยซีสในการควบคุมโรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 2562 นางสาวศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ถั่วเหลือง การผลิต Download
33 การสร้างข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วเหลือง 2562 นางสาวจุฑามาส ฟักทองพรรณ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ถั่วเหลือง อื่นๆ Download
34 การทดสอบการใช้ท่อนพันธุ์สะอาดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการระบาดของโรคใบขาวอ้อยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2563 นางสาวศฬิษา  สังข์วิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น อ้อย การผลิต Download
35 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์  ถั่วเหลืองจังหวัดน่านแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 2563 นางสาวพรนิภา  ถาโน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ถั่วเหลือง การผลิต Download
36 ผลของสภาพการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 2563 นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ถั่วเหลือง การเก็บรักษา Download
37 ผลของภาชนะบรรจุในการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 2563 นางสาวศิรากานต์  ขยันการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ถั่วเหลือง การเก็บรักษา Download
38 อิทธิพลของความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีต่อความงอกในไร่และการเจริญเติบโต 2563 นางสาวศิรากานต์  ขยันการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ถั่วเหลือง การผลิต Download
39 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวจังหวัดพิจิตรแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 2563 นางสาวสุนทรีพร  ศรีสมบุญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ถั่วเขียว การผลิต Download
40 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์   งาแดงจังหวัดลพบุรีแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 2563 นางนงลักษณ์  ปั้นลาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี งา การผลิต Download
41 การศึกษาการใช้แสงยูวีต่อการกำจัดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ และผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 2563 นางสาวศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ถั่วเหลือง การเก็บรักษา Download
42 การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคเมล็ดสีม่วงในถั่วเหลือง 2563 นางสาววราลักษณ์  บุญมาชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ถั่วเหลือง การผลิต Download
43 ประสิทธิภาพของสารไบโอแอคทีฟอิลิซิเตอร์ต่อการแสดงออกของยีนที่สามารถกระตุ้นความต้านทานโรคในถั่วเหลือง 2563 นางสาวศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ถั่วเหลือง การผลิต Download
44 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจังหวัดขอนแก่น แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 2563 นายสิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ถั่วเหลือง การผลิต Download
45 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 2564 นางสาวจุฑามาส ฟักทองพรรณ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พืชไร่/พืชสวน การผลิต Download
46 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพสูง 2564 นางสาวศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ถั่วเหลือง การผลิต Download
47 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 2564 นางสาวศิรากานต์ ขยันการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ถั่วเหลืองฝักสด การผลิต Download
48 โครงการโครงการทดสอบและพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่: ถั่วเหลือง ถั่วลิสงและข้าวโพด 2564 นายสิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ถั่วเหลือง/ถั่วลิสง/ข้าวโพด การผลิต Download
49 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืชและปุ๋ยแบบอัตโนมัติสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ 2564 นายอานนท์  สายคำฟู สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม พืชไร่ การผลิต Download
50 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแบบปั๊มความร้อน
สำหรับลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
2564 นายพินิจ  จิรัคคกุล ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ถั่วเหลือง การผลิต Download
51 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องขุดเก็บและปลิดฝักถั่วลิสงที่ควบคุมการสั่นของขาขุดด้วยระบบอัตโนมัติแบบติดตั้งท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์
2564 นายศักดิ์ชัย  อาษาวัง ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ถั่วลิสง การผลิต Download
52 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแบบลดแรงดันอากาศสำหรับลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 2564 นายเวียง  อากรชี ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ถั่วเหลือง การผลิต Download