เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ ตงเต๊า (รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) เป็นประธานมอบนโยบายกรมวิชาการเกษตรสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองเมล็ดพันธุ์ของ ศวม.เชียงใหม่ และรับฟังภารกิจของ ศวร.เชียงใหม่ โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร (ผอ.กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช) นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา (ผอ.ศวม.เชียงใหม่) นายปรีชา กาเพ็ชร (ผอ.ศวร.เชียงใหม่) และข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/แผนการดำเนินงานในอนาคต และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เยี่ยมชมภารกิจด้านผลิตพันธุ์พืชของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) โดยมี นายอนันต์ ปัญญา (ผอ ศกล.เชียงใหม่ (ขุนวาง)) พร้อมด้วยข้าราชการของหน่วยงานให้การต้อนรับและนำเสนอภารกิจของหน่วยงานและพาชมแปลงผลิตพันธุ์พืช