วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนพัฒนาและทิศทางงานวิจัย และพิจารณารูปแบบเอกสารแผนพัฒนา ระยะปี พ.ศ. 2568-2570 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทั้ง 5 ศูนย์ และผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Online ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน