เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมบัติ ตงเต๊า (รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของกรมวิชาการเกษตร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านเมล็ดพันธุ์ แปลงและโรงเรือนผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของ ศวม.ขอนแก่น และเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานผลิตพันธุ์พืชของ ศวร.ขอนแก่น โดยมี น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร (ผอ.กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช) นายสิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์ (ผอ.ศวม.ขอนแก่น) น.ส.จิราลักษณ์ ภูมิไธสง  (ผอ.ศวร.ขอนแก่น) และข้าราชการในสังกัดให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/แผนการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต และในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก บริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด (แปลงวิจัยปรับปรุงพันธุ์) บริษัท โกลบอล กรีนซีดส์ จำกัด (แปลงวิจัยและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์) และบริษัท ยูฟาร์ม จำกัด (การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก)