วันที่ 11 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร คนปัจจุบัน ณ อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร และร่วมประชุมรับฟังแนวทางการพัฒนาองค์กร ภายใต้แนวคิด ‘DOA Together’ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร และผ่านระบบ Zoom Meeting