ประชุมหารือและจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Hub)