ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า/ส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี พ.ศ. 2563

 

แบ่งตามชนิดพืชและประเทศต่างๆ ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563