การนำเข้า-ส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุม ประจำปี 2563

การนำเข้า – ส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุม สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำปี 2563