ฐานความรู้งานวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์

 

 

ลำดับที่ แหล่งข้อมูล ชนิดพืช ด้าน ชื่อเรื่อง Full Paper
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กะเพรา ตรวจสอบคุณภาพ การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์กะเพรา VEG1
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผักชีลาว ตรวจสอบคุณภาพ ผลของความเข้มข้นสารละลาย KNO3 และระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ผักชีลาว VEG2
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น แตงกวา ยกระดับคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมหลังเคลือบร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช VEG3
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผักกาดหอม การผลิต การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นาง
VEG4
5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พริกขี้หนูสวน การผลิต ผลของไคโตซานและน้ำหมักชีวภาพในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอก
และการเจริญของต้นกล้าพริกขี้หนูสวน
VEG5
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มะเขือเทศ ศัตรูพืช การควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici โดยการใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรา และเชื้อราปฏิปักษ์ VEG6
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น แมงลัก ตรวจสอบคุณภาพ การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์แมงลัก (Ocimum africanum Lour) VEG7
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มะเขือเทศ ตรวจสอบคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
หลังการเคลือบร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช และอายุเก็บรักษา
VEG8
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผักกาดหอม ตรวจสอบคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงความงอก ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักกาดหอม
(Lactuca sativa L. ) หลังการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับฟอสฟอรัส
VEG9
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผักกาดหอม ยกระดับคุณภาพ การพัฒนาการพอกเมล็ดด้วยน้ามันหอมระเหยสาหรับเมล็ดผักกาดหอมออร์แกนิก VEG10
11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มะละกอ ตรวจสอบคุณภาพ ผลของสารละลายกรดซาลิไซลิกและกรดจิบเบอเรลลิกต่อความงอก
และความแข็งแรงของเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกดำเกษตร
VEG11
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คะน้า เครื่องจักรกล การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าในถาดเพาะกล้าสาหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่ VEG12
13 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผักกาดหอม ยกระดับคุณภาพ การไพรม์เมล็ดด้วย Bacillus subtilis ต่อความงอกและการเจริญเติบโต
ของต้นกล้าผักกาดหอม
VEG13
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หน่อไม้ฝรั่ง ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาการกระตุ้นเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้า
ร่วมกับน้ำผสมโอโซน
VEG14
15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พริก ศัตรูพืช การเข้าทำลายและการถ่ายทอดทางเมล็ดของ Columnea latent viroid ในพริก VEG15
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผักบุ้ง ยกระดับคุณภาพ การทำลายการพักตัวของเมล็ดผักบุ้งโดยใช้พลาสมาเย็นชนิดไดอิเล็กตริกแบริเออร์ดิสชาร์จ VEG16
17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แตงกวา ศัตรูพืช การถ่ายทอดเชื้อ Columnea latent viroid ผ่านทางเมล็ดของแตงกวา VEG17
18 กรมวิชาการเกษตร มะเขือ อื่นๆ การรวบรวมพันธุ์และการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมะเขือลักษณะผลสั้น VEG18
19 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พริก อื่นๆ การศึกษาความดีเด่นของลักษณะทางพืชสวนและผลผลิตของพริกพันธุ์ลูกผสม VEG19
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผักกาดหอม ยกระดับคุณภาพ ผลของการทำ Seed Treatment ร่วมกับแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชต่อความงอกและการเติบโตของผักกาดหอม VEG20
21 กรมวิชาการเกษตร มันสำปะหลัง เครื่องจักรกล วิจัยและพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง CAS1
22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มันสำปะหลัง ศัตรูพืช การศึกษาอัตราการเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังในท่อนพันธุ์สะอาด CAS2
23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มันสำปะหลัง ศัตรูพืช การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังต่อการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปม CAS3
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มันสำปะหลัง การผลิต เทคโนโลยีการจัดการน้ำและธาตุอาหารพืชสำหรับการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ 4 อย่างแม่นยำ CAS4
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มันสำปะหลัง ยกระดับคุณภาพ การชักนำมันสำปะหลังให้เกิดการกลายพันธุ์โดยรังสีแกมมาและเอธิลมีเทนซัลโฟเนต CAS5
26 กรมวิชาการเกษตร มันสำปะหลัง อื่นๆ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของมันสำปะหลัง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR CAS6
27 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มันสำปะหลัง ยกระดับคุณภาพ การเพิ่มความแข็งแรงของต้นกล้าข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง โดยวิธีการแช่เมล็ดและท่อนพันธุ์ในสารละลายแคลเซียม โบรอน และสังกะสี CAS7
28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มันสำปะหลัง การผลิต ผลการตอบสนองทางชีวเคมี และฮอร์โมนพืชในมันสำปะหลัง ภายใต้สภาพความแห้งแล้ง CAS8
29 มหาวิทยาลัยบูรพา มันสำปะหลัง อื่นๆ ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ non-coding ของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ
ของมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) ไม่มีความแปรปรวน
CAS9
30 กรมวิชาการเกษตร มันสำปะหลัง อื่นๆ ระบบจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง CAS10
31 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มันสำปะหลัง ศัตรูพืช การจำแนกชนิดและทดสอบการก่อโรคของเชื้อราสาเหตุโรคหัวและลำต้นเน่ามันสำปะหลัง CAS11
32 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มันสำปะหลัง การผลิต การตอบสนองต่อแสงของใบมันสำปะหลัง พันธุ์ห้วยบง 60 ภายใต้ความเข้มข้น O2
ระดับปกติและระดับต่ำ ร่วมกับความเข้มข้น CO2 3 ระดับ
CAS12
33 กรมวิชาการเกษตร มันสำปะหลัง อื่นๆ การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของมันสำปะหลังที่มีการจัดการน้ำแตกต่างกัน CAS13
34 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มันสำปะหลัง อื่นๆ การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายช่วยคัดเลือกมันสำปะหลัง
ที่มีค่าอุณหภูมิที่ทำให้แป้งเกิดความหนืดต่ำ
CAS14
35 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ้อย การผลิต การตรวจสอบศักยภาพของอ้อยพันธุ์กำแพงแสนต่อการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอ้อยปลูก SUG1
36 มหาวิทยาลัยบูรพา อ้อย อื่นๆ การโคลนบางส่วนและการแสดงออกของยีน myo-inositol 1-phosphate synthase (MIPS)
ในอ้อยพันธุ์ป่าและอ้อยปลูกภายใต้สภาพเลียนแบบดินเค็มโซดิก
SUG2
37 กรมวิชาการเกษตร อ้อย เครื่องจักรกล ออกแบบและพัฒนากลไกของเครื่องสางใบอ้อยสำหรับอ้อยตัดทำพันธุ์ SUG3
38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ้อย การผลิต การเปลี่ยนแปลงปริมาณโพรลีนของพันธุ์อ้อยในสภาพการขาดนํ้าในโรงเรือน SUG4
39 กรมวิชาการเกษตร อ้อย การผลิต การประเมินพันธุ์อ้อยคั้นน้ำโคลนดีเด่นภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝนในพื้นที่ดอนนาร้างจังหวัดสงขลา SUG5
40 มหาวิทยาลัยบูรพา อ้อย อื่นๆ การบ่งชี้และแยกยีน Ca2+/H+antipoter (CAX) ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็ม SUG6
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ้อย ศัตรูพืช การติดตามและประเมินสถานการณ์การระบาดวิทยาของแมลงศัตรูอ้อยและแมลงพาหะนาโรคใบขาวอ้อย SUG7
42 มหาวิทยาลัยบูรพา อ้อย การผลิต การคัดเลือกแคลลัสอ้อยทนแล้งและการชักนาให้เกิดต้นโดยใช้สาร polyethylene glycol ในสภาพหลอดทดลอง SUG8
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้อย การผลิต ลักษณะมัดท่อลำเลียงของอ้อยพันธุ์ที่มีระดับความต้านทานการหักล้มของลำต้นที่แตกต่างกัน SUG9
44 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ้อย ศัตรูพืช ประสิทธิภาพของราสกุล Metarhizium และ Beauveriaในการควบคุมเพลี้ยจักจั่น Matsumuratettix hiroglyphicus
พาหะนาโรคใบขาวอ้อย
SUG10
45 กรมวิชาการเกษตร อ้อย เครื่องจักรกล ออกแบบและพัฒนาเครื่องชุบท่อนพันธุ์เพื่อผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว SUG11
46 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้อย เครื่องจักรกล การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องปลูกอ้อยแบบป้อนเป็นลำ และแบบโรยท่อนพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น SUG12
47 บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา อ้อย อื่นๆ การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและคุณภาพอ้อย: อ้อยปลูก SUG13
48 กรมวิชาการเกษตร อ้อย อื่นๆ ขอนแก่น 3 พันธุ์อ้อยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ SUG14
49 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้อย การผลิต การประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรในอ้อยตอภายใต้สภาพการปลูกอ้อยข้ามแล้ง โดยอาศัยน้าฝนของพันธุ์อ้อยดีเด่น 16 พันธุ์ SUG15
50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ้อย การผลิต การเปรียบเทียบเสถียรภาพของพันธุ์อ้อยโดยวิธีวิเคราะห์ GGE ระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อมในอ้อยปลูกและอ้อยตอที่มีการจัดกลุ่มแปลงทดสอบพันธุ์ SUG16
51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ้อย การผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเจริญเติบโตและความทนทานต่อสภาวะน้ำท่วมขังของสายพันธุ์อ้อย SUG17
52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ้อย การผลิต การตอบสนองของสายพันธุ์อ้อยในลักษณะใบต่อสภาวะน้ำท่วมขังในช่วงต้นของการเจริญเติบโต SUG18
53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ้อย อื่นๆ ยีน NHX1 ในอ้อยพันธุ์ KPS94-13 และอ้อยป่า และรูปแบบการแสดงออก
ในสภาวะเลียนแบบดินเค็ม
SUG19
54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ้อย การผลิต การเปรียบเทียบองค์ประกอบผลผลิตในพันธุ์อ้อยลูกผสม SUG20
55 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้อย การผลิต การประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์อ้อยดีเด่นภายใต้สภาพอาศัยน้าฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ SUG21
56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ้อย การผลิต การตรวจสอบศักยภาพการใช้ลักษณะไกลซีนบีเทนภายใต้สภาวะขาดนํ้าในโรงเรือน
ในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่มีผลผลิตสูงในสภาพแปลง
SUG22
57 มหาวิทยาลัยนเรศวร อ้อย การผลิต การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตระหว่างอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 จำนวน 16 สายพันธุ์ที่ปลูกในสภาพพื้นที่ดินทรายของจังหวัดพิษณุโลก SUG23
58 กรมวิชาการเกษตร อ้อย อื่นๆ อ้อยลูกผสมพันธุ์ใหม่ : อู่ทอง 12 SUG24
59 University of Hawaii at Hilo Tomato
Lettuce
ตรวจสอบคุณภาพ Seed Germination and Seedling Growth of Tomato and Lettuce as Affected by Vermicompost Water Extracts (Teas) vegetable1
60 North Carolina State University Tomato อื่นๆ NC 1 CELBR and NC 2 CELBR: Early Blight and Late Blight-resistant Fresh Market Tomato Breeding Lines vegetable2
61 King Saud University, Saudi Arabia Tomato ตรวจสอบคุณภาพ Role of nano-SiO2 in germination of tomato (Lycopersicum esculentum seeds Mill.) vegetable3
62 Shahrekord University, Shahrekord, Iran Tomato ยกระดับคุณภาพ The role of nitric oxide in priming-induced low-temperature
tolerance in two genotypes of tomato
vegetable4
63 University of Florida Vegetable ตรวจสอบคุณภาพ Increased Oxygen Bioavailability Improved Vigor and Germination of Aged Vegetable Seeds vegetable5
64 Vikram University, India Red Chilli อื่นๆ Chemical composition, total phenolic and flavonoid contents, andin vitro antimicrobial and antioxidant activities of crude extractsfrom red chilli seeds (Capsicum frutescens L.) vegetable6
65 Jain University, India Chilli ศัตรูพืช Potentiality of Bacillus subtilis as biocontrol agent for management of anthracnose disease of chilli caused by Colletotrichum gloeosporioides OGC1 vegetable7
66 Sher-E-Kashmir University of Agricultural Sciences & Technology of Kashmir, India Chilli ยกระดับคุณภาพ Optimizing priming concentration and duration of various priming agents for improved seed germination in chilli (Capsicum annum L.) vegetable8
67 Assam Agricultural University, India Chilli ยกระดับคุณภาพ Germination performance of chilli (Capsicum annuum L.) and coriander (Coriandrum sativum L.) as affected by seed priming treatments vegetable9
68 Agricultural University, Jagudan, India Vegetable ยกระดับคุณภาพ In vitro effect of seed bio-priming techniques on seed germination and seedling vigour of few vegetable crops vegetable10
69 SHER-E-BANGLA AGRICULTURAL UNIVERSITY Okra ยกระดับคุณภาพ EFFECT OF PRIMING ON GROWTH, YIELD AND SEED QUALITY OF OKRA (Abelmoschus esculentus L.) VARIETIES vegetable11
70 Al- Azhar University, Cairo, Egypt Cucumber การผลิต Effect of Magnetized Irrigation Water and Seeds on Some Water Properties, Growth Parameter and Yield Productivity of Cucumber Plants vegetable12
71 Kenyatta University Cassava การผลิต Contribution of Agricultural Sciences towards achieving the Millenium Development Goals cassava1
72 Indonesian Institute of Sciences (LIPI) Cassava การผลิต Field testing and exploitation of genetically modified cassava with low-amylose or amylose-free starch in Indonesia cassava2
73 ETH Zurich Cassava ศัตรูพืช Exploiting the Combination of Natural and Genetically Engineered Resistance to Cassava Mosaic and Cassava Brown Streak Viruses Impacting Cassava Production in Africa cassava3
74 International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Colombia Cassava การผลิต The potential of using biotechnology to improve cassava: a review cassava4
75 International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Colombia Cassava การผลิต Conventional breeding, marker‑assisted selection, genomic selection and inbreeding in clonally propagated crops: a case study for cassava cassava5
76 Embrapa Cassava and Fruits, Brazil Cassava การผลิต Genotypic variation of traits related to quality of cassava roots using affinity propagation algorithm cassava6
77 Symbiosis Foundation, Pune, India Sugarcane ศัตรูพืช Field Performance of Transgenic Sugarcane Lines Resistant to
Sugarcane Mosaic Virus
sugarcane1
78 Fujian Agriculture and Forestry
University, Fuzhou, China
Sugarcane การผลิต Development of an efficient protocol for production of healthy sugarcane
seed cane through Meristem culture
sugarcane2
79 Universidad del Valle, Colombia Sugarcane ตรวจสอบคุณภาพ Estimating canopy nitrogen concentration of sugarcane crop using in
situ spectroscopy
sugarcane3
80  Gandhi Faiz-e-Aam College, Shahjahanpur, U.P. Sugarcane การผลิต TISSUE CULTURE STRATEGIES IN SUGARCANE (SACCHARUM OFFICINARUM L.) sugarcane4