วันที่ 23 สิงหาคม 2565
นางอารดา มาสริผู้ อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และนางสาวจรัญญา ปิ่นสุภา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ร่วมเปิดการประชุมติดตามและรายงานความกว้าหน้างานวิจัย “โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่วเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และร่วมกิจกรรมแจกต้นกัญชาให้เกษตรกร และปลูกต้นไม้ ภายในศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่