3. ฐานข้อมูลสารกำจัดวัชพืชที่ใช้เป็นสารทางเลือกในการจัดการวัชพืช ในกลุ่มไม้ผล (มะม่วง ทุเรียน และส้มโอ)