คู่มือการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานให้ทุนวิจัยภายนอกแหล่งทุนวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) และแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก กรมวิชาการเกษตร