โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่