ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

จ้างเหมาบริการ