1. ฐานข้อมูลสารกำจัดวัชพืชที่ใช้เป็นสารทางเลือกในการจัดการวัชพืช ในกลุ่มพืชไร่ (อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด)