ติดต่อเรา

 

ที่อยู่ :  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว    เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร 10900

โทร :  02 579 3930 
โทรสาร : 02 579 0604