เทคนิคการประเมินการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในมันสำปะหลัง