คู่มือนักปรับปรุงพันธุ์อ้อย

“คู่มือนักปรับปรุงพันธุ์อ้อย” จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อ การปรับปรุงพันธุ์อ้อยในประเทศไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อย เทคนิคกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อ้อย และหลักเกณฑ์การขอรับรองพันธุ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ และเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และผู้สนใจในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยอย่างมีระบบต่อไป