งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเหลืองฝักสดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

            เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 นายปรีชา กาเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี “แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเหลืองฝักสดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” โดย นางสาวโสพิศ ใจปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรม ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การบรรยาย การสาธิตการให้น้ำแบบอัตโนมัติ การให้ปุ๋ยร่วมกับระบบน้ำ การใช้โดรนพ่นสารเคมี โดยนายจริญญา ศรีอัคฮาต ผู้จัดการศูนย์บริการอาวุโส-เชียงใหม่ บริษัท คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และการใช้โดรนถ่ายภาพเพื่อประเมินสุขภาพพืช โดยอาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองฝักสดและถั่วเหลือง จาก อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอสันป่าตอง จำนวน 80 คน ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จากการระดมความคิดเห็น เกษตรกรคิดว่าการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในระบบการผลิตทำให้สามารถประหยัดแรงงานและเวลาได้ แต่เทคโนโลยีบางอย่าง เช่น ระบบการให้น้ำมีต้นทุนค่อนข้างสูงในช่วงแรก หรือ โดรนพ่นสารเคมีมีราคาแพง ซึ่งได้แนะนำเกษตรกรให้นำเทคโนโลยีบางอย่างไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และงบประมาณของตนเอง สำหรับโดรนพ่นสารเคมี ขณะนี้มีผู้รับจ้างทั่วไป หรือถ้าต้องการไว้ใช้ภายในหมู่บ้านต้องมีการรวมกลุ่มกันจึงจะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
ทั้งนี้ จากการระดมความคิดเห็นของเกษตรกร ทางศูนย์ฯ จะนำไปพัฒนาระบบการให้น้ำแบบอัตโนมัติ ส่งผลให้มีต้นทุนลดลงจากเดิมต่อไปในอนาคต