สวพ.6 เข้าร่วมประชุมตรวจคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้องของหน่วยรับรองตามข้อกำหนดสากล ISO/IEC 17065 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566 นายพิท

Read more

สวพ.6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิ์ใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกรเพื่อการส่งออกทุเรียนของประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายพิทวัฒ

Read more

สวพ.6 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 60 ราย เข้าศึกษาดูงานการคัดบรรจุทุเรียนเพื่อการส่งออก ณ โรงคัดบรรจุ บริษัท แสงไทย โพรดิวซ์ จำกัด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

    วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายพิทว

Read more

สวพ.6 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จำนวน 15 คน ที่มาร่วมสังเกตการณ์ตรวจติดตามโรงงานผลิตพืช และเข้าร่วมการตรวจคุณภาพทุเรียนกับทีมผู้ตรวจประเมินของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

    วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2566 นา

Read more

สวพ.6 ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 5/2566 ต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายพิทวัฒน์

Read more

สวพ.6 ประสานข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นปัญหาด้านศัตรูพืชลำไย ในโครงการพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูลำไย ในพื้นที่ภาคตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายพิทวัฒ

Read more

นางสาวหฤทัย แก่นลา รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออก) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ครั้งที่ 3/2566

     วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 นายพิทวัฒ

Read more

สวพ. 6 ร่วมกับคณะจิตอาสา 904 จันทบุรี และตราด ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

  วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวดาว

Read more

ให้ นายสมชาย ฉันทพิริยะพูน ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง โครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-shop) และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล วัตถุอันตราย ปุ๋ย และพันธุ์พืช

        วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 นาย

Read more