สวพ.6 เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ การผลิตและการใช้น้ำเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการทาแผลต้นทุเรียน ภายใต้โครงการ Comprehensive Gastronomy Tourism @Chanthaburi ณ ห้องเฉลิมวงศ์วัจนสุนทร อาคารผาสุข กุลละวณิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมรวม 101 ราย

    วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายพิทวั

Read more

สวพ.6 จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกลำไยภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

   วันที่ 24 สิงหาคม-2566 สำนักวิจัยและพ

Read more

สวพ.6 ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ เรื่อง “Chantaburi Model ยกระดับการเป็นมหานครผลไม้เพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจ” ในงาน “5 ทศวรรษเห่งการพัฒาวิชาการเกษตรไทย”

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 นายพิทวัฒน์ อ่

Read more

สวพ.6 ร่วมกับ กองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ประชุมทบทวนและพิจารณาแก้ไขเอกสารระบบคุณภาพมาตรฐานการผลิตพืช

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 นายพิทวัฒน์ อ่

Read more

สวพ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นายพิทวัฒ

Read more

ผอ.สวพ.6 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล และเชิดชูเกียรติ ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลงานดีเด่น ส่งเสริม ยกย่อง และเผยแพร่เกียรติคุณ ขับเคลื่อนพัฒนางานด้านการเกษตรพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณโถงแสงจันทร์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

    วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566  นายพ

Read more