สวพ.6 ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคำขอข้อเสนอโครงการในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก ในประเด็นการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายพิทวัฒน์ อ่

Read more

สวพ.6 เข้าร่วมกับคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่มีคุณภาพ (Q-factory) กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินสถานประกอบการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายพิท

Read more

สวพ.6 เข้าร่วมการประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และอุปทานอาหารแห่งบราซิล (MAPA) แบบออนไลน์ผ่าน ระบบ Zoom-cloud-meeting เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของบราซิล

       วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายพิทว

Read more

ร่วมให้ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมคุณภาพทุเรียนภาคตะวันออก ภายใต้บทบาทของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และกรมวิชาการเกษตร ในรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

       วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายพ

Read more

สวพ.6 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและประเมินผลผลิต คณะทำงานเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลผลิต และคณะทำงานเก็บรักษาเงินรายได้ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

       วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายพ

Read more

สวพ.6 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

     วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายพิท

Read more

สวพ.6 เข้าตรวจสอบคุณภาพผลไม้ช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวของภาคตะวันออก โดยได้ตรวจสอบคุณภาพทุเรียน มังคุดในโรงคัดบรรจุพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอมะขาม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

       วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายพิท

Read more

สวพ.6 เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เรื่องการจัดการสวนทุเรียนตามระบบ GAP ในงาน Durian Much-More ณ สวนทุเรียนของ นายวิสุทธิ์ นพพันธ์ ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จัดโดย บริษัทไบเออร์ไทย จำกัด โดยมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน

    วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 นายพิทวัฒ

Read more

สวพ.6 ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิ์ใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) ของเกษตรกร เพื่อการส่งออกทุเรียนของประเทศไทย ครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

           วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายพ

Read more

สวพ.6 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งออกทุเรียนทางรถไฟ (มาบตาพุด-คุนหมิง) ในโอกาสที่ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ อธิบดีกรมการค้าภายใน มาติดตามสถานการณ์ กระบวนการและขั้นตอนการส่งออกผลไม้ เส้นทางขนส่งทางรถไฟ ณ สถานีรถไฟมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

     วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายพิทว

Read more