ผอ. สวพ.6 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่พิจารณาผลงานของเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี นายสุเทพ นพพันธ์ ณ สวนนวลทองจันท์ และเกษตรกรต้นแบบจังหวัดสระแก้ว นายวัชรา คุ้มเมือง ณ สวน Deli farm

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์

Read more

สวพ.6 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 11/2566

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน์

Read more

ผอ.สวพ.6 เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการสินค้าเกษตรผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒ

Read more

ผอ.สวพ.6 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงาน “โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ระดับเขตภาคตะวันออก ภายใต้กิจกรรม “100 วันแห่งความสำเร็จ กรมวิชาการเกษตรรวมใจเป็นหนึ่ง”

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒน

Read more

สวพ.6 เข้าประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “งานช่วยพ่อทำสวน” ครั้งที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายพิทว

Read more

ผอ.สวพ.6 ลงพื้นที่งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ พื้นที่ยางตอกทอย (ร้อยไร่) ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายพิทว

Read more

ผอ.สวพ.6 ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการ

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายพิทวัฒ

Read more