การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2567

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครการส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลีในปี ๒๕๖๗ ให้ส่งใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการเป็นผู้ส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี” ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Download : เอกสารเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี

Download : ใบคำร้องแสดงความจำนงเข้าร่วม “โครงการส่งออกผลมังคุดสดไปสาธารณรัฐเกาหลี”

Download : เอกสารแนบมังคุดรมยาเกาหลี-67-แบบ ก.ก.

Download : เอกสารแนบท้าย