กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Imidacloprid ในกล้วยนำเข้าจากประเทศไทย

ด้วยกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ปรับระดับการส่มตรวจสาร Imidacloprid ในกล้วยนำเข้าจากประเทศไทย นั้น

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่