ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Pirimiphos-methyl ในใบมะกรูดที่นำเข้าจากประเทศไทย

ด้วยกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นปรับลดระดับการสุ่มตรวจสาร Pirimiphos-methyl ในใบมะกรูดที่นำเข้าจากประเทศไทย นั้น