การรับฟังความคิดเห็นต่อ “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง มาตรการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในกระบวนการผลิตข้าวโพดเมล็ดแห้ง (PM 2.5 Free Plus)”

ปัญหาฝุ่นควันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่ที่มีการปลูกพืชในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน การเผาส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ปลูกข้าวโพด การแก้ปัญหาฝุ่นควัน โดยเฉพาะ PM 2.5 จึงถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่กรมวิชาการเกษตร จะสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ จึงกำหนด “มาตรการมาตรการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในกระบวนการผลิตข้าวโพดเมล็ดแห้ง (PM 2.5 Free Plus)” ซึ่งรายการตรวจประเมินตามมาตรการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในกระบวนการผลิตข้าวโพดเมล็ดแห้ง (PM 2.5 Free Plus) เป็นรายการตรวจประเมินเพิ่มเติม (Plus) จากมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง (มกษ. 4402) เพื่อให้การตรวจประเมินครอบคลุมขั้นตอนที่มีความเสี่ยงต่อการเผาในกระบวนการปลูกข้าวโพดเมล็ดแห้ง กรมวิชาการเกษตรจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  “โปรดแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567”