การประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นางพัจนา สุภาสูย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม เอ ชั้น ๒ อาคาร กวป. เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยพร้อมงบประมาณ (ว-๑ สกสว.) ประจำปี ๒๕๖๘ ข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบควบคุม กำกับ การตรวจรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบย้อนกลับผลทุเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)