ขอแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

ตามที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่ออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) สำหรับผักและผลไม้สดและสินค้าเกษตรแปรรูปด้านพืช กองฯ ขอแจ้งวันหยุดทำการช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ และจะเปิดทำการในวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗