หมวดหมู่: ข่าวผู้บริหาร

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้นำเสนอวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง แนวทางการผลิตพันธุ์พืชให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและภาคเอกชน โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ เป็นประธานการประชุม

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ณ ศวม.ขอนแก่น และ ศวพ.นครราชสีมา

วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายจเด็จ เจือจันทร์ นักวิชาการเกษตร กลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ ตามแผนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ณ แปลงผลิตพันธุ์พืชของ ศวม.ขอนแก่น และศวพ.นครราชสีมา

ติดตามการผลิตพืชพันธุ์ดีเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว และเมล็ดพันธุ์งาอินทรีย์ ณ ศวม.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2563 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานการผลิตพืชพันธุ์ดีเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว (เพิ่มเติม) และการผลิตเมล็ดพันธุ์งาอินทรีย์ในระยะเก็บเกี่ยว

ติดตามงานผลิตพันธุ์พืชฯ และงานโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชฯ (Seed Hub Center) ณ ศวพ.อุดรธานี ศวม.ขอนแก่น และ ศวพ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 – 4 กันยายน 2563 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการฯ พร้อมด้วย นายธัชชัย ชาติทรัพย์สิน นักวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามงานผลิตพันธุ์พืชฯ และงานโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชฯ (Seed Hub Center) ณ ศวพ.อุดรธานี ศวม.ขอนแก่น และศวพ.นครราชสีมา

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (กวม.)

ประกาศกรมวิชาการเกษต […]

หน้าถัดไป »