หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์พืช จัดกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big cleaning day) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาค […]

การประชุมเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานด้านผลิตเมล็ดพันธุ์ตามโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้ฯ)

เมื่อวันที่ 6 &#8211 […]

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสวน

วันที่ 31 พฤษภาคม &# […]

หน้าถัดไป »