เดือน: สิงหาคม 2562

ประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชสวน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2563 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชร่วมกับสถาบันวิจัยพืชสวน จัดการประชุมพิจารณาจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชสวน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพความสารถในการผลิตของหน่วยงาน ตามชนิดพืช ชนิดพันธุ์ และส่วนขยายพันธุ์ ที่สอดรับกับปริมาณความต้องการใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดเชียงราย