เดือน: สิงหาคม 2564

ประชุมพิจารณาปรับแผนงานและงบประมาณดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 27 สิงหาคม 25 […]

ประธานชี้แจงการจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร และพิจารณางานบริการที่จำเสนอประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 25 […]