งานบริการของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ งานบริการของ กวม. ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยกำหนดแผนการดำเนินงานไว้ดังนี้

แผนการดำเนินงานในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 

Download : แบบฟอร์มคำขอบริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (แบบฟอร์ม ม.พ.1)