ติดตามงานผลิตพันธุ์พืชฯ และโครงการ Seed hub ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 – 4 กันยายน 2563 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการและวางแผนการผลิต พร้อมด้วย นายธัชชัย ชาติทรัพย์สิน นักวิชาการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามงานผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดตามการดำเนินงานแปลงเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed hub Center) และงานผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จ.ขอนแก่น และติดตามงานโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา จ.นครราชสีมา