ประชุมรับฟังชี้แจงแนงทางการดำเนินงานผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมรับฟังชี้แจงแนงทางการดำเนินงานผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์ถั่วลิสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนการดำเนินงานขอจำหน่ายเมล็ดเสียคัดทิ้งปลายฤดูฝน ปี 2565 เมล็ดคัดทิ้งฤดูการผลิตในฤดูแล้งและฤดูฝน ปี 2566 การขออนุมัติทำลายเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพหรือจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ตกชั้นมาตราฐาน และงบประมาณโอนจัดสรรการดำเนินงานผลิตพันธุ์พืชไร่และปลา์มน้ำมัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 และการขอรับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมและส่วนที่ผูกพันปีงบประมาณ โดยมีหน่วยงาน ศวพ. ศพก. ศวป. ศวร. ศวม. จำนวน 59 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Metting ณ ห้องประชุม 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช