ประชุมติดตามการดำเนินงานผลิตพันธุ์พืชของหน่วยงานกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ปี 2566

เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2566 นางสาวศิริลักษณ์  จิตรอักษร
ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตาม
การดำเนินงานผลิตพันธุ์พืชของหน่วยงานกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ปี 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานผลิตพันธุ์พืช  การรายงานปัญหา
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขพร้อมเสนอแนวคิดการเพิ่มปริมาณ
การผลิตพันธุ์พืชให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทั้ง 5 ศูนย์
และเจ้าหน้าที่ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องราชาวดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี จังหวัดลพบุรี