การประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้ฯ)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร หัวหน้าโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์(เงินรายได้ฯ)
เป็นประธานการประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้ฯ)
การดำเนินโครงการใกล้จะสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2566
โดยมีทีมที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ดร.วันชัย ถนอมทรัพย์

นางพุฒนา รุ่งระวี และ นางสุวิมล ถนอมทรัพย์
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ

ณ ห้อง 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์
ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน