ประชุมพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Cost) และราคาจำหน่าย ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 9.30 – 16.30 น.
ประชุมพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Cost) และราคาจำหน่าย ปีงบประมาณ 2567
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร และ สถานที่ตั้งของหน่วยงานในรูปแบบ Online
ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายสุรกิตติ  ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช เป็นประธาน และน.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
เป็นเลขานุการ โดยมี กผง. สนก. สวส. สวร. สอพ. และหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ซึ่งผ่านระบบ Zoom ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว