การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติรายการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 นางสาวศิริลักษณ์  จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธาน เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติรายการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่ง ได้จัดประชุมผ่านโปรแกรม zoom ณ ห้องประชุม 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว