การประชุม “โครงการบูรณาการผลิตถั่วเหลืองและถั่วเขียวพันธุ์ดีเพื่อการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เป็นประธานการประชุม “โครงการบูรณาการผลิตถั่วเหลืองและถั่วเขียวพันธุ์ดีเพื่อการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โครงการดังกล่าว เป็นงานตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ชั้นพันธุ์คัด หลัก ขยาย และจำหน่าย แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดำเนินการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และถั่วเขียว ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อพื้นที่ และผลิตเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้อย่างเพียงพอ และกระจายสู่แหล่งปลูกทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอธิบดี กรมวิชาการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์