การประชุมให้คำแนะนำการจัดเตรียมนำเสนอผลการปฏิบัติราชการ

กวม. มีกำหนดจัดประชุมเพื่อให้คำแนะนำการจัดเตรียมเสนอผลการปฏิบัติราชการของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และผ่านระบบประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) Meeting ID : 742 681 0193 Passcode : 578 437 โดยมีผู้ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่
1. นางสาวกัณทิมา ทองศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวอมรรัตน์ ใจยะเสน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
3. นางสาวอภัสนันท์ ทานะมัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
4. นางสาวสุนิษา พวงเพชร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร